Regulamentul campaniei "Recomandă și Garanti te premiază"

1. Organizatorul Campaniei

Campania „Recomanda si Garanti te premiaza ” (denumita in cele ce urmeaza CAMPANIA”) este organizata de catre GARANTI BANK S.A.,cu sediul in Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park 3 Business Center, Cladirea F, Et. 5 si 6, sector 2, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/4429/2009, cod de inregistrare fiscala RO 25394008, inregistrata in Registrul institutiilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019, capital social varsat in valoare de 1.208.086.946 LEI cont nr. RO33 UGBI 0009 0920 0252 7RON deschis la BNR – Centrala, prin reprezentantii sai legali, denumita in continuare „Garanti Bank”/„Banca”.

 

2. Desfasurarea si durata Campaniei 

Campania se va desfasura in perioada 05.2023 – 31.08.2023

Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit pe pagina de internet garantibbva.ro sau in orice agentie a Bancii.

Campania„ Recomanda si Garanti te premiaza ” se va derula in baza prezentului Regulament, care se aplica tuturor clientilor eligibili, conform criteriilor de la art. 3.2 din prezentul Regulament. Banca, in calitate de Organizator, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare, in ziua urmatoare informarii Clientilor pe pagina de internet a BANCII, garantibbva.ro.

 

3. Conditiile Campaniei

Campania se adreseaza persoanelor fizice, pensionari clienti existenti si non-clienti.

Banca va acorda un Bonus Clientilor, daca acestia indeplinesc urmatoarele criterii, in mod cumulativ:

 a) Persoana care recomanda:

Trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • in perioada Campaniei, detine un cont curent in RON la BANCA, in vederea incasarii drepturilor din pensii;
 • plata pensiilor trebuie efectuata din contul Casei de Pensii la care clientul este arondat, in contul curent al clientului deschis la BANCA;
 • recomanda in perioada Campaniei, prin intermediul codului de recomandare transmis de Banca ( prin SMS sau prin intermediul agentiei ) , cel putin 1 persoana, in vederea deschiderii unui cont curent pentru incasarea drepturilor din pensii;
 

b) Persoana recomandata:

Trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • la data lansarii Campaniei sa nu detina un cont curent la BANCA;
 • in perioada Campaniei deschide un cont curent la BANCA , in vederea incasarii drepturilor din pensie la recomandarea unui Client persoana fizica;
 • incaseaza pana la data de 31.10.2023 pensia in contul curent deschis la BANCA de la Casa de Pensii la care clientul este arondat;
 • detine un cod de recomandare primit de la persoana care recomanda ;
 

4. Premiile Campaniei

Clientilor, care indeplinesc conditiile Campaniei, li se va acorda in contul curent deschis la BANCA, un premiu in valoare de 200 RON (valoarea neta, dupa retinerea impozitului pe venit) pentru fiecare persoana recomandata.

Premiile se vor acorda o singura data, atat persoanei recomandate cat si celui care a recomandat, doar dupa prima luna de incasare a pensiei de catre persoana recomandata de la Casa de Pensii in contul curent deschis la Garanti Bank.

 Prezenta Campanie se poate cumula si cu alte Campanii active.

In functie de rezidenta fiscala a clientilor, valoarea bruta individuala a premiilor oferite in cadrul Campaniei poate fi:

  • 238,10 RON (reprezentand valoarea neta de 200 RON, plus valoarea impozitului pe veniturile din alte surse retinut la sursa, 38,10 RON), pentru clientii nerezidenti.
  • 222,22 RON (reprezentand valoarea neta de 200 RON, plus valoarea impozitului pe veniturile din alte surse retinut la sursa, 22,22 RON), pentru clientii rezidenti.
 

Premiul va fi evidentiat în extrasul de cont lunar al contului curent deschis de Client la Banca.

Dupa transferarea premiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de Clienti inceteaza. Cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor din alte surse obtinute de persoanele fizice urmare a participarii la prezenta Campanie, orice alte taxe sau impozite rezultate in urma transferului de bani in conturile Participantilor la prezenta Campanie nu vor fi suportate de catre Organizator.

Existenta sau aparitia pana la data acordarii Premiului a oricarei cauze ce impiedica Clientul sa beneficieze de Premiu, nu va crea nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

 

5. Taxe si impozite

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor privind asigurarile sociale sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor din alte surse obtinute de persoanele fizice urmare a participarii la prezenta Campanie. In cazul in care acest impozit se datoreaza, el se aplica la valoarea bruta a premiilor acordate. Organizatorul se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca la bugetul de stat conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Impozitul va fi aplicat la valoarea bruta a premiilor, definita in conformitate cu Sectiunea 6 de mai sus.

Clientii sunt responsabili cu declararea si plata contributiilor de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat conform Titlului V din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

6. Date cu caracter personal

Informarea Participantilor conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare „GDPR”).

Prezentul Regulament este pus la dispozitia oricarei persoane sau autoritatilor interesate, putand fi consultat gratuit pe pagina de web a Organizatorului, la adresa garantibbva.ro sau in oricare dintre Agentiile Bancii.

Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta aspectelor mentionate in cuprinsul acestuia.

Banca, in calitatea sa de Operator in temeiul GDPR, a numit un responsabil cu protectia datelor care poate fi contactat la adresa Operatorului mentionata mai sus si/sau la adresa de e-mail: dpo@garantibbva.ro.

Datele cu caracter personal prelucrate in contextul Campaniei sunt urmatoarele:

 • pentru Participanti: nume, prenume, numar de telefon, cont IBAN, numar client, MARS/ID.

In situatia in care Persoana Vizata se opune prelucrarii datelor menționate anterior pentru scopul organizarii si derularii prezentei Campanii, Operatorul va fi in imposibilitate de a o mentine in Campanie si de a-i acorda Premiul, fara insa a afecta in alt fel relatia dintre Operator si Persoana Vizata.

 • Scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie vor fi prelucrate de catre Banca, in calitate sa de Organizator, in urmatoarele scopuri:

9.6.1 organizarea si desfasurarea prezentei Campanii (desemnarea si validarea Participantilor care indeplinesc criteriile de participare, astfel cum au fost descrise la pct. 3.2 din prezentul Regulament, acordarea premiului.

9.6.2 indeplinirea obligatiilor legale, de exemplu, in domeniul fiscal, financiar-contabil, transmiterea informatiilor solicitate de catre autoritatile abilitate de lege sa solicite si sa primeasca astfel de informatii (de exemplu: parchete, executori judecatoresti, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.), autoritati fiscale, autoritati cu rol de supraveghere si control in domeniul bancar etc);

9.6.3 urmarirea intereselor legitime ale Operatorului, cum ar fi: efectuarea raportarilor interne, evidente interne, prevenirea fraudelor, solutionarii cererilor Participantilor la Campanie, exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor sale sau ale altor persoane in fata instantelor de judecata, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care solutioneaza dispute, a avocatilor, a consultantilor nostri etc.

 • Destinatarii datelor cu caracter personal

Autoritatile abilitate de lege sa solicite si sa primeasca astfel de informatii, de exemplu instante de judecata, parchete si alte organe indreptatite, autoritati fiscale, autoritati cu rol de supraveghere si control in domeniul bancar etc.

Destinatarii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie datele cu caracter personal ale Participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Banca, in calitatea sa de Operator, se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezentele informatii despre prelucrarea datelor cu caracter personal si legislatia aplicabila in materie.

 • Conform prevederilor GDPR, Participantii au acces gratuit la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de catre Banca, in calitatea sa Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile GDPR, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus, Participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legislatiei specifice in materie de protectie a datelor, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, Participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
 • Drepturile persoanelor vizate.
 

Conform prevederilor articolelor 15-22 din GDPR, persoanele vizate (Participantii) au urmatoarele drepturi:

 • dreptul de informare si de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opozitie;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Persoana Vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa; Operatorul precizeaza faptul ca, in contextul prezentei Campanii, nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor Participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri);
 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, mai multe detalii putand fi consultate la adresa dataprotection.ro.
 

7. Litigii 

Eventualele neintelegeri aparute intre Banca si Clientii in legatura cu prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele de judecata competente. Fara a aduce atingere dreptului Clientului de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, acesta poate apela la mediere, ca mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire, asa cum este aceasta reglementata prin Legea nr. 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, in cazul in care un litigiu intre Client si Banca nu a putut fi solutionat in urma unei reclamatii prezentate direct Bancii, Clientul poate sa apeleze la mecanismul de solutionare alternativa a litigiilor prevazut de OG 38/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, adresandu-se Centrului de Solutionare a Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB) cu sediul in Bucuresti, str. Sevastopol nr.24, sector 1, numar telefon (021)9414, site web www.csalb.ro, centru abilitat sa organizeze si sa administreze solutionarea, prin mijloace alternative, a litigiilor din domeniul financiar – bancar dintre consumatori si institutii de credit.

Legea aplicabila este legea romana.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park 3 Business Center, Cladirea F, Et. 5 si 6, Sector 2, Bucuresti sau prin email la adresa de mail contact@garantibbva.ro cel mai tarziu in termen de maxim 2 saptamani de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Banca nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

 

8. Intreruperea/Incetarea Campaniei 

Campania va putea fi intrerupta/va putea inceta inainte de termen doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Garanti BankA. determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, clientii vor fi anuntati in cel mai scurt timp posibil pe pagina www.garantibbva.ro.

Situatiilor avute in vedere la art. 7.1 le sunt asimilate si hotarari ale instantelor judecatoresti, precum si acte ale autoritatilor publice competente, cu impact asupra Campaniei.

In situatiile avute in vedere la art. 7.1 si art. 7.2, Banca nu va mai avea nicio obligatie fata de Clienti cu privire acordarea premiului

 

9. Raspunderea 

Banca va acorda premiile Clientilor eligibili in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Vezi documentul aici.