Prelucrarea datelor personale

Prezentul document prezinta tipurile de date personale colectate si prelucrate in cadrul GARANTI BANK SA, scopurile si temeiurile acestor prelucrari, destinatarii datelor, perioadele de stocare, drepturile persoanelor vizate.

GARANTI BANK SA este o societate cu sediul in Bucureşti, Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Cladirea F, et.5 si 6, sector 2, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/4429/2009, cod de inregistrare fiscala 25394008, inregistrata in registrul institutiilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009, Înscrisã în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01INCR/400019, denumita in continuare „Banca”.

Prezentele informatii sunt destinate persoane fizice, cum ar fi:

Foștii clienți si clienții actuali ai Garanti Bank SA
Persoane care aplica pentru un produs/serviciu al Bancii sau ne comunica datele pentru a fi contactate in legatura cu solicitarea lor
Orice persoană fizica implicată în orice tranzacție cu Garanti Bank SA, personal sau in calitate de reprezentant al unei persoane juridice
Platitori in conturile unor persoane fizice si juridice
Reprezentantii persoane fizice (asociati, actionari, delegate, imputerniciti), ai unor clienti persoane juridice
Persoane care ne contacteaza pentru a obtine diverse informatii cu privire la produsele si serviciile noastre, pentru a depune o sugestie, solicitare sau o reclamatie, completand o cerere, un formular online sau contactandu-ne la telefon, furnizandu-ne cu aceasta ocazie datele lor cu carcter personal

Nota: Informatiile prezentate mai jos difera in functie calitatea persoanei vizate, tipurile de produse si serviciile alese sau de care beneficiaza persoana vizata, caracterul scopul solicitarii adresate bancii de catre persoana vizata, scopul prelucrarii, destinatarii datelor.

Datele personale prelucrate: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), starea de sanatate, cetatenia, adresa, numarul de telefon fix si mobil, adresa e-mail, profesia, locul de munca, situatia familiala, economica si financiara, obisnuintele/ preferintele/ comportamentul de plata/economisire/indatorare, imaginea, vocea, informatii legate de activitatea frauduloasa, informatii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate Bancii, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor depuse, redactate sau completate, obtinute in cadrul convorbirilor telefonice;

Scopurile si temeiurile prelucrarii. Destinatarii datelor personale

in vederea incheierii si executarii unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea acesteia inainte de incheierea unui contract, Banca va prelucra datele personale, astfel:
pentru incheierea si executarea contractului de cont curent si, in functie de serviciile bancare alese de persoana vizata, a contractului de cont de economii, a contractului de depozit, a serviciilor de internet/mobile banking, efectuarea serviciilor de plata aferente si desfasurarea relatiei contractuale cu Banca, in acest scop aceasta din urma putand realiza  urmatoarele activitati (cu titlu de exemplu):
– efectuarea de operatiuni de plata, incasari, transferuri, schimb valutar, servicii de debitare directa, ordine de plata programata etc. (destinatarii datelor putand fi beneficiarii operatiunilor de plata, bancile corespondente, prestatori de servicii de compensare a platilor comerciale interbancare – de ex. Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări – TRANSFOND S.A, sistemul naţional pentru plăţi în lei oferit de BNR-ReGIS, etc.);

– transmiterea datelor catre Turkyie Garanti Bankasi A.S., societate din Turcia, actionar indirect al Bancii, care administreaza sistemul informatic al acesteia, si catre orice dintre succesorii sai legali;

– transmiterea datelor catre partenerii contractuali ai Bancii (din Romania sau din strainatate) in vederea furnizarii de servicii externalizate, realizate pentru si in numele Bancii in vederea incheierii si executarii contractului de cont curent (de exemplu transmiterea de notificari, arhivare, servicii de relatii cu clientii, etc.);

  – transmiterea catre platitorii drepturilor banesti (salarii, alocatii, pensii etc.) care mi se cuvin (angajator / Agentia de Plati/Casa de Pensii etc.) a numelui si prenumelui, CNP-ului si codurillor IBAN ale conturilor curente deschise pe numele meu, pentru a se putea efectua plata drepturilor respective in contul sau curent deschis la Banca.

– transmiterea de notificari/informari in legatura cu solutionarea cererii de mele de analiza a
posibilitatii incheierii unui contract de credit.
(…)
Perioada de stocare a datelor personale

Banca va stoca datele personale pentru perioade de maxim 10 ani de la incetarea relatiei contractuale/realizarea tranzactiei/furnizarea datelor (in functie de calitatea persoanei vizate, a produselor si serviciilor de care beneficiaza, a relatiilor acesteia cu banca, etc.), avand in vedere: prevederile legislatiei bancare privind cunoasterea clientelei, prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, prevederile Legii contabilitatii, necesitatea apararii/conservarii drepturilor Bancii in cadrul unui posibil litigiu, prevederile legislatiei privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, interesul legitim al Bancii de a efectua supravegherea video a automatelor bancare in scopul prevenirii fraudelor si pentru solutionarea eventualelor reclamatii.

In cazul in care nu voi incheia un contract de credit cu Banca, Banca va stoca datele personale pe o
perioada de 5 ani de la data solicitarii, avand in vedere prevederile legislatiei bancare privind
cunoasterea clientelei, prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si necesitatea
apararii/conservarii drepturilor Bancii in cadrul unui posibil litigiu.

Pentru scopul arhivarii datelor conform Legii arhivelor nationale si tinand cont de Nomenclatorul arhivistic (aprobat de Arhivele Nationale)  aplicabil la nivelul Bancii si pentru  prelucrarea datelor de catre Banca in scopuri statistice datele pot fi stocate pentru perioade mai mari decat cele indicate anterior.

In ceea ce priveste prelucrarea in scop de marketing, aceasta va inceta la momentul retragerii consimtamantului acordat Bancii in acest sens, indiferent daca perioadele de stocare mentionate anterior s-au implinit sau nu.