EMIR

Garanti Bank S.A. dorește să vă aducă la cunoștință

Regulamentul Parlamentului European și Consiliului nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile-centrale și registrele centrale de tranzacții (denumit în continuare “EMIR”) a instituit o serie de reguli, care trebuie respectate de companiile bancare sau non-bancare care tranzacționează instrumente financiare derivate extrabursiere. EMIR a intrat în vigoare în 15 martie 2013 și prevederile sale sunt obligatorii pentru ambele părți din tranzacție, derulată în baza Contractului cadru pentru instrumente financiare derivate încheiat cu Garanti Bank S.A.

În acest sens vă rugăm să vă informați asupra obligațiilor care vă revin conform EMIR folosind sursa de aici

Tipuri de tranzacții derivate în scop EMIR și raportarea către registre centrale

EMIR impune menținerea de către părți a unei evidențe a tuturor tranzacțiilor cu derivate și a modificărilor acestora pentru o durată minimă de 5 ani. Aceasta obligație trebuie îndeplinită de bancă și de dumneavoastră, fiecare în nume propriu și nu va fi preluată de către Garanti Bank SA. De asemenea, EMIR impune agrearea în scris de către părțile unui contract derivate extrabursier necompensat printr-o contraparte centrală (denumit în continuare “derivat OTC”) a unor proceduri standardizate, privind între altele:

Contrapărțile trebuie de asemenea să se informeze reciproc cu privire la propria clasificare EMIR (a se vedea detaliile de mai jos) pentru a stabili cerințele EMIR aplicabile fiecăreia dintre părți inclusiv pentru reconcilierea portofoliilor și soluționarea diferendelor.

Obligația de raportare este aplicabilă ambelor părți participante la tranzacție pentru toate derivatele. Data de raportare inițială este 12 februarie 2014. Începand cu aceasta dată contrapărțile trebuie să furnizeze informații, într-un format specific reglementat de EMIR, către registre centrale autorizate. Raportarea tranzacțiilor se aplică și retroactiv dupa cum urmează:

Vă informăm că există încă întrebări legate de raportarea derivatelor listate, fapt care se reflectă în lipsa tuturor elementelor care să faciliteze raportarea conform standardelor operaționale solicitare de reglementare

În vederea implementării cerințelor de raportare stabilite de EMIR, fiecare parte într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate va trebui să obtină un număr de indentificare unic: Legal Entity Identifier (LEI). În prezent nu a fost aprobat la nivel international un LEI și este implementată o soluție intermediară, părțile având la dispoziție mai multe entități care pot furniza pre-LEI și care pot fi accesate la adresa de aici.

Obligația de compensare printr-o contraparte centrală

Compensarea printr-o contraparte centrală reprezintă un proces prin care două părți angajate într-un contract cu derivate OTC înlocuiesc respectivul contract/ tranzacție cu două contracte/tranzacții separate încheiate fiecare cu o contraparte centrală (CCP), care preia poziția fiecărei părți printr-un contract distinct, astfel CCP devenind contraparte pentru fiecare parte din contractul inițial. CCP garantează îndeplinirea obligațiilor financiare ale participanților și se interpune din punct de vedere juridic, conform mecanismelor novației, între membrii compensatori participanți direcți la CCP.

Participanții sunt subiecți ai compensării printr-o contraparte centrală EMIR Obligația de compensare printr-o contraparte centrală se aplică contractelor derivate OTC aparținând unei clase de instrumente financiare derivate care fac obiectul obligației de compensare și care se incheie în oricare combinație în care apar FC si NFC+.

Praguri de compensare (în valoare brută a notionalului) pentru FC și NFC+:

Detalii cu privire la modalitatea de calcul a pragurilor sunt prevăzute în EMIR. Atingerea acestor praguri incumba pe langă obligația compensării tranzacțiilor și obligații de notificare a autorităților relevante.

Obligația de compensare prin contrapărți centrale nu se aplică în cazul în care cel puțin una dintre contrapărți este o NFC- și este înregistrată în UE.

Tranzacțiile intragrup sunt exceptate de la obligațiile de compensare prin contrapărți centrale cu îndeplinirea anumitor condiții.

Tranzacțiile sistemelor de pensii sunt exceptate o anumita perioadă de la obligația de compensare prin contrapărți centrale.

Instrumentele care fac obiectul obligației de compensare prin CCP.

În prezent, urmatoarele clase de instrumente financiare derivate sunt supuse obligației de compensare prin CCP:

Estimăm că în perioada următoare vor fi supuse obligației de compensare prin CCP si tranzacțiile cu contracte forward pe rata dobânzii și swapuri pe rata fixă spre fluctuantă a dobânzii denominate în NOK, PLN și SEK.

Contrapărțile care fac obiectul obligației de compensare prin CCP se împart în 4 categorii:

Datele de intrare în vigoare a obligației de compensare prin contrapărți centrale

EMIR prevede si obligația compensării unor tranzacții deja încheiate la datele de intrare în vigoare a obligației de compensare prin contrapărți centrale în măsura în care acestea îndeplinesc anumite condiții legate de scadența reziduală și durata.

Garanti Bank S.A. compensează tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere prin intermediul Banco Bilbaya Vizcaya Argentaria SpA, membru direct al LCH (Casa de compensare autorizată de ESMA).

Măsuri de diminuare a riscurilor

În măsura în care tranzacțiile nu fac obiectul obligației de compensare prin CCP, contrapărțile au obligația de a întreprinde măsuri de diminuare a riscurilor care într-o descriere sumară sunt:

Delegarea raportării
Garanti Bank S.A oferĂ clienților săi serviciul de delegare a raportării cu privire la toate tranzacțiile cu derivate OTC încheiate cu aceștia, precum și a datelor comune și ale contrapartidei, conform EMIR.

Raportarea marcării la piața și a informațiilor privind colateralul, aferente tranzacțiilor cu derivate OTC, au fost amânate cu 180 zile peste data de începere a raportării (până la 11 august 2014). Garanti Bank S.A. va raporta acest tip de date folosind inregistrarile interne, direct către registrul central atât în nume propriu cât și în numele dumneavoastră. Dacă în viitor vor avea loc schimbari în legislație care ar solicita raportarea acestor valori direct de către fiecare contrapartidă, Garanti Bank S.A. va modifica termenele și condițiile aplicabile serviciului de raportare delegată.

În vederea delegării de către clienți a raportării tuturor tranzacțiilor cu derivate OTC încheiate între banca și clienți, către Garanti Bank S.A., vă vom transmite în scurt timp o convenție care va trebui semnată de client și de bancă pentru ca raportarea să poată începe la 12 februarie 2014.

Generarea UTI și Registrul Central

Toate tranzacțiile cu instrumente financiare derivate vor fi recunoscute printr-un identificator unic (UTI). Pana la aprobarea la nivel international a UTI, Garanti Bank SA va genera un cod pentru fiecare dintre tranzactiile incheiate cu clientii sai si Garanti Bank SA va genera un cod pentru tranzactiile cu derivate raportate in numele clientului. Banca va raporta tranzactiile cu derivate OTC catre REGIS TR rezervandu-si posibilitatea de a schimba oricand, dupa cum va considera necesar, registrul central.

Clasificarea EMIR

Garanti Bank S.A. se clasifică conform EMIR ca fiind o Contraparte Financiară(FC), încadrată la Categoria 2, respectiv o contrapartidă financiară care nu este membru ai vreunei Case de Compensare și care se situeaza deasupra pragului de compensare de 8 mld EUR, reprezentând soldul cumulat al instrumentelor financiare derivate pe lunile Ianuarie, Februarie și Martie 2016. Pentru Garanti Bank S.A., compensarea si decontarea tranzactiilor OTC va deveni efectivă începand cu 21 Decembrie 2016. Având în vedere, tranzacțiile cu derivate OTC derulate/care vor fi derulate cu dumneavoastră, vă aducem în atentie necesitatea clasificării dumneavoastră conform prevederilor EMIR și comunicarea clasificării către Garanti Bank S.A.

Reconcilierea portofoliului

Începand cu 15 septembrie 2013 EMIR solicită contrapărților care tranzacționează derivate OTC să agreeze în scris, anterior încheierii tranzacției, termenii în care vor realiza reconcilierea portofoliului.

Conform prevederilor EMIR, frecvența procesului de reconciliere a portofoliului va depinde de:

Soluționarea disputelor

Începand cu 15 septembrie 2013 EMIR impune contrapărților să stabilească în scris, anterior tranzacționării, proceduri și procese legate de identificarea, înregistrarea, monitorizarea disputelor și soluționarea lor în timp util.

Ce trebuie să întreprindeți în relație cu banca dacă tranzacționați derivate OTC cu Garanti Bank S.A.

Disclaimer

Prezenta informare nu constituie o opinie legală sau de orice alt tip. În cazul oricăror inadvertențe între varianta în limba romană și cea în limba engleză, varianta în limba română va prevala. Pentru detalii și clarificări în aplicarea EMIR și consecințele acestuia, va sugerăm să solicitați o opinie juridică casei de avocatură care vă oferă consultanță în mod curent și să consultați site-ul ESMA de aici.