REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Bun venit”

1. Organizatorul Campaniei

1.1 Campania ,,Bun venit” (denumită în cele ce urmează „CAMPANIA„) este organizată de către GARANTI BANK S.A., cu sediul în București, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Novo Park 3 Business Center, Clădirea F, Et. 5 și 6, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4429/2009, cod de înregistrare fiscala RO 25394008, înregistrată în Registrul instituțiilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019, capital social vărsat în valoare de 1.208.086.946 LEI cont nr. RO33 UGBI 0009 0920 0252 7RON deschis la BNR – Centrala, prin reprezentanții săi legali, numit în continuare „GARANTI BANK”/„BANCA”.

2. Desfasurarea si durata campaniei

2.1 Campania se va desfășura în perioada 1 Ianuarie 2023 – 31 Martie 2023, fiind o actualizare și o 

continuare a Campaniei lansate în data de 15 Septembrie 2022. 

2.2 Regulamentul oficial de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit pe pagina de internet 

www.garantibbva.ro sau în orice agenție a Băncii. 

2.3 Campania „Bun venit” se va derula în baza prezentului Regulament, care se aplică tuturor clienților eligibili. BANCA, în calitate de Organizator, își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare, în ziua următoare informării Clienților pe pagina de internet a BĂNCII, www.garantibbva.ro.  www.garantibbva.ro.

3. Conditiile Campaniei

3.1 Campania se adresează persoanelor fizice, clienți sau non-clienți. 

3.2 Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorului. 

3.3 Banca va acorda un Bonus Clienților, dacă aceștia îndeplinesc următoarele criterii, în mod cumulativ: 

  • au vârsta de peste 18 ani, 
  • în perioada Campaniei, dețin sau deschid un cont curent în RON la BANCĂ, în vederea încasării drepturilor salariale sau pensiilor; 
  • plata salariilor și a pensiilor trebuie efectuată din contul angajatorului sau din contul Casei de Pensii la care clientul este arondat, în contul curent al clientului deschis la BANCĂ; 
  • Clientul nu a încasat în contul sau curent salarii sau pensii, începând cu data de 01.01.2022 și până la data începerii Campaniei; 
  • prima încasare a salariului sau a pensiei trebuie să aibă loc cel mai târziu la data încetării Campaniei, respectiv la data de 31 Martie 2023, inclusiv. 

 

3.4 Toți Clienții eligibili, vor fi incluși automat în Campanie, după prima încasare a salariului sau a pensiei în contul deschis la GARANTI BANK S.A. Clienții care nu doresc să beneficieze de Premiul acordat în cadrul prezentei Campanii, pot solicita excluderea din Campanie printr-o cerere scrisă depusă în oricare dintre agențiile Băncii sau prin e-mail la adresa contact@garantibbva.ro 

4. Premiile Campaniei

4.1 Clienților, care îndeplinesc condițiile Campaniei, li se va acorda în contul curent deschis la Banca, o 

singură dată, un premiu în valoare de 10% din venitul încasat în prima luna, dar nu mai mult de 1000 RON (valoarea neta, după reținerea impozitului pe venit)/client. 

4.2 În funcție de rezidența fiscală a clienților, valoarea maxima brută individuală a premiilor oferite în cadrul 

Campaniei poate fi: 

O 1190.48 RON (reprezentând valoarea netă de 1000 RON, plus valoarea impozitului pe 

veniturile din alte surse reținut la sursă, 1190.48 RON), pentru clienții nerezidenți. 

1111.11 RON (reprezentând valoarea netă de 1000 RON, plus valoarea impozitului pe veniturile din alte surse reținut la sursă, 111.11 RON), pentru clienții rezidenți. 

4.3 Clienții vor fi informați printr-un SMS privind includerea acestora în Campania curentă, 

4.4 Premiul va fi evidențiat în extrasul de cont lunar al contului curent deschis de Client la Bancă 

4.5 După transferarea premiilor, orice obligație a Organizatorului față de Clienți încetează. Cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor din alte surse obținute de persoanele fizice urmare a participării la prezenta Campanie, orice alte taxe sau impozite rezultate în urma transferului de bani în conturile Participanților la prezenta Campanie nu vor fi suportate de către Organizator, 

4.6 După primirea Premiului, Clientul trebuie să continue să încaseze salariul sau pensia în conturile deschise la Banca minim 12 luni, de la data încasării premiului oferit de către Bancă; în caz contrar, Premiul trebuie returnat integral, la simpla notificare a Băncii, fără nicio altă formalitate

4.7 Existența sau apariția până la data acordării Premiului a oricărei cauze ce împiedica Clientul să beneficieze de Premiu, nu va crea nicio obligație de compensare, despăgubire sau de altă natură în sarcina Organizatorului. 

5. Taxe si impozite

5.1 Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor, contribuțiilor privind asigurările sociale sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor din alte surse obținute de persoanele fizice urmare a participării la prezenta Campanie. În cazul în care acest impozit se datorează, el se aplica la valoarea brută a premiilor acordate. Organizatorul se obliga să îl calculeze, să îl rețină și să îl plătească la bugetul de stat conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Impozitul va fi aplicat la valoarea brută a premiilor, definită în conformitate cu Secțiunea 6 de mai sus. 

5.2 Clienții sunt responsabili cu declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate bugetului Asigurărilor sociale de stat conform Titlului V din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

6. Litigii

6.1 Informarea Participanților conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „GDPR”). 

6.2 Prezentul Regulament este pus la dispoziția oricărei persoane sau autorităților interesate, putând fi consultat gratuit pe pagina de web a Organizatorului, la adresa www.garantibbva.ro sau în oricare dintre Agențiile Băncii. 

6.3 Prin participarea la prezenta Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului 

și își exprimă acordul în privința aspectelor menționate în cuprinsul acestuia. 

6.4 Banca, în calitatea sa de Operator în temeiul GDPR, a numit un responsabil cu protecția datelor care poate fi contactat la adresa Operatorului menționata mai sus și/sau la adresa de e-mail: dpo@garantibbva.ro. 

6.5 Datele cu caracter personal prelucrate în contextul Campaniei sunt următoarele: 

–  pentru Participanți: nume, prenume, număr de telefon, cont IBAN, număr client, MARS/ID. 

– În situația în care Persoana Vizată se opune prelucrării datelor menționate anterior pentru scopul organizării și derulării prezentei Campanii, Operatorul va fi în imposibilitate de a o menține în Campanie și de a-i acorda Premiul, fără însa a afecta în alt fel relația dintre Operator și Persoana Vizată. 

6.6 Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie vor fi prelucrate de către Bancă, în calitate sa de Organizator, în următoarele scopuri: 

9.6.1 organizarea și desfășurarea prezentei Campanii (desemnarea și validarea Participanților care Îndeplinesc criteriile de participare, astfel cum au fost descrise la pct. 3.3 din prezentul Regulament, acordarea premiului, respectiv acordarea punctelor bonus pe cardurile de credit Bonus card); 

9.6.2 îndeplinirea obligațiilor legale, de exemplu, în domeniul fiscal, financiar-contabil, transmiterea informațiilor solicitate de către autoritățile abilitate de lege sa solicite și să primească astfel de informații (de exemplu: parchete, executori judecătorești, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), autorități fiscale, autorități cu rol de supraveghere și control în domeniul bancar etc); 

9.6.3 urmărirea intereselor legitime ale Operatorului, cum ar fi: efectuarea raportărilor interne, evidente interne, prevenirea fraudelor, soluționării cererilor Participanților la Campanie, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor sale sau ale altor persoane în fata instantelor de judecata, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, a consultanților noștri etc. 

6.7 Destinatarii datelor cu caracter personal 

Autoritățile abilitate de lege sa solicite și să primească astfel de informații, de exemplu instante de judecată, parchete și alte organe îndreptățite, autorități fiscale, autorități cu rol de supraveghere și control în domeniul bancar etc. 

Destinatarii cărora le sunt transmise sau puse la dispoziție datele cu caracter personal ale Participanților, în temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitați (prin lege) cu privire la modul în care pot folosi aceste date. Banca, în calitatea sa de Operator, se asigură că orice terți cărora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezentele informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal și legislația aplicabilă în materie. 

6.8 Conform prevederilor GDPR, Participanții au acces gratuit la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de către Bancă, în calitatea sa Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată acestuia. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma cu prevederile GDPR, în special a datelor incomplete sau inexacte. In condițiile de mai sus, Participanții pot solicita, totodată, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legislației specifice în materie de protecție a datelor, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, Participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. 

6.9 Drepturile persoanelor vizate. 

Conform prevederilor articolelor 15-22 din GDPR, persoanele vizate (Participanții) au următoarele drepturi: 

(i) dreptul de informare și de acces la date; 

(ii) dreptul la rectificare; 

(iii) dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); 

(iv) dreptul la restricționarea prelucrării; 

(v) dreptul la portabilitatea datelor; 

(vi) dreptul la opoziție; 

(vii) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Persoana Vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă; Operatorul precizează faptul că, în contextul prezentei Campanii, nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor Participanților la Campanie (inclusiv crearea de profiluri); 

(viii) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

(ix) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, mai multe detalii putând fi consultate la adresa www.dataprotection.ro. 

7. Litigii

7.1 Eventualele neînțelegeri apărute între BANCĂ și Clienții în legătura cu prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată competente. Fără a aduce atingere dreptului Clientului de a sesiza Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, acesta poate apela la mediere, ca mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire, așa cum este aceasta reglementată prin Legea nr. 192/2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în cazul în care un litigiu intre Client și Banca nu a putut fi soluționat în urma unei reclamații prezentate direct Băncii, Clientul poate să apeleze la mecanismul de soluționare alternativa a litigiilor prevazut de OG 38/2015 cu modificările și completările ulterioare, adresându-se Centrului de Soluționare a Alternativă a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB) cu sediul în București, str. Sevastopol nr.24, sector 1, număr telefon (021)9414, site web www.csalb.ro, centru abilitat să organizeze și să administreze soluționarea, prin mijloace alternative, a litigiilor din domeniul financiar – bancar dintre consumatori și instituții de credit. 

7.2 Legea aplicabilă este legea română. 

7.3 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Novo Park 3 Business Center, Clădirea F, Et. 5 și 6, Sector 2, București sau prin email la adresa de mail contact@garantibbva.ro cel mai târziu în termen de maxim 2 săptămâni de la data încheierii Campaniei. După aceasta dată, BANCA nu va mai lua în considerație nici o reclamație. 

8 Întreruperea/Încetarea Campaniei

8.1 Campania va putea fi întrerupta/va putea înceta înainte de termen doar în caz de forța majoră sau printr-o decizie a GARANTI BANK S.A. determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, clienții vor fi anunțați în cel mai scurt timp posibil pe pagina www.garantibbva.ro. 

8.2 Situațiilor avute în vedere la art. 7.1 le sunt asimilate și hotărâri ale instantelor judecătorești, precum și 

acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei. 

8.3 În situațiile avute în vedere la art. 7.1 și art. 7.2, Banca nu va mai avea nicio obligație fata de Clienți cu privire acordarea premiului. 

9. Răspunderea

Banca va acorda premiile Clienților eligibili în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Vezi documentul aici.