Ghid de informații generale despre creditele garantate cu ipotecă

Prin acest ghid, îți punem la dipoziție toate informațiile necesare pentru împrumuturile cu garanție imobiliară 

GARANTI BANK SA, cu sediul în Bucureşti, Sos. Fabrică de Glucoză nr. 5, Novo Park 3, Business Center, Clădirea F, et.5 și 6, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4429/2009, cod unic de înregistrare RO 25394008, înregistrată în registrul instituțiilor de credit cu nr. RB-PJR-40-066/2009, înscrisã în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019 pune la dispoziția clienților personelor fizice, două tipuri de credite garantate cu ipotecă : Creditul de achiziție imobil (Credit imobiliar) și Creditul de nevoi personale cu garanții.

Scopul / Destinația creditului

Garantarea creditului

Perioada de creditare

Notă! Durata creditului nu va depăși maturitatea contractului individual de muncă în cazul angajaților pe perioada determinată.

Rata dobânzii

Dobânda se plăteşte lunar, odată cu principalul, prin rata de credit calculată. Plăţile se efectuează din contul de disponibilităţi al Împrumutatului deschis la Bancă.

Metoda de rambursare

Rambursarea anticipată

Condiții pentru obținerea creditului

Pentru a beneficia de condițiile de împrumut descrise în prezentul document, până la momentul utilizării creditului, trebuie să îndepliniti următoarele obligații:

Încheierea și menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare obligatorie PAD, cesionarea/ipotecarea creanţelor aferente contractelor de asigurare în favoarea băncii şi notificarea cesiunii societăţilor de asigurare sau prezentarea acceptării de către acestea a cesiunii. Costul acestei polițe de asigurare obligatorie PAD este 20 EUR pe an și a fost inclusă în calculul DAE;

Încheierea și menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare facultativă, cesionarea/ipotecarea creanţelor aferente contractelor de asigurare în favoarea băncii şi notificarea cesiunii societăţilor de asigurare sau prezentarea acceptării de către acestea a cesiunii; Polița de asigurare facultativă se va încheia în valută creditului pentru o valoare egală cu valoarea evaluată a imobilului adus în garanție, și va acoperi cel puțin următoarele riscuri: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor și a vehiculelor spațiale, lovirea de către vehiculele rutiere, fenomene atmosferice (furtună, uragan, vijelie, tornadă, inclusiv grindină), greutatea stratului de zăpadă, undă sonică, emanații de fum, gaz vapori, cutremur, inundații și aluviuni, ploaie torențială, prăbușirea, alunecarea sau surparea terenului, cheltuieli cu intervenția pompierilor, cheltuieli pentru demolare, evacuare și transport, cheltuieli de reproiectare;

În cazul în care polița de asigurare facultativă este încheiată cu asigurătorul Alliantz, costul cu prima de asigurare anuală este de 0.079% aplicat la valoarea evaluată a imobilului și a fost inclus în calculul DAE; În cazul în care polița de asigurare facultativă este încheiată la alt asigurător, costul cu prima de asigurare nu este cunoscut de banca și nu a fost inclus în calculul DAE;

Includerea în asigurarea de viaţă de grup a băncii, sau în cazul în care nu sunteți eligibil, încheierea și menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unui contract de asigurare de viaţa cu o societate de asigurare care funcționează conform normelor legale în materie și cesionarea/ipotecarea în favoarea băncii a creanţelor aferente poliței de asigurare şi notificarea cesiunii societăţilor de asigurări;

Polița de asigurare de viață se va încheia în valută creditului și trebuie să acopere: riscul de deces din orice cauză și invaliditate permanentă totală și parțială din orice cauză. În cazul în care sunt sunteți inclus în polița de viață de grup a Băncii, nu există niciun cost pe care trebuie să-l achitați. În cazul în care nu sunteți inclus în polița de grup a Băncii, costul de asigurare nu este cunoscut de Banca și nu a fost inclus în calculul DAE;

Polițele de asigurare menționate mai sus vor fi încredințate Băncii în original, prin intermediul oricărei agenții teritoriale, împreună cu dovada achitării primei/primelor de asigurare aferente respectivelor polițe cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea acestora.

Vă atragem atenția asupra eventualelor consecințe ale anulării într-un stadiu ulterior a oricăruia dintre serviciile accesorii aferente împrumutului:

În cazul în care, pe parcursul derulării relației de creditare, nu vă respectați obligația de prelungire/reînnoire a polițelor de asigurare imobil și nu prezentați Băncii dovadă achitării primei/primelor de asigurare aferente respectivelor polițe cu cel puțîn 3 zile înainte de expirarea acestora, Banca are dreptul să aleagă asigurătorul și să încheie în numele şi pe seama dumneavoastră polițe de asigurare a imobilului cu care se garantează creditul pe o perioada de cel mult un an, costurile fiind suportate de dumneavoastră. Banca va încheia polița/polițele de asigurare numai după notificarea prealabilă cu privire la: obligația de prelungire/reînnoire a poliței/polițelor de asigurare, dreptul Băncii de a încheia polița/polițele de asigurare în numele și pe costul dumneavoastră, condițiile poliței de asigurare ce urmează a fi încheiate.

În cazul în care, pe parcursul derulării relației de creditare, nu va respectați obligația de prelungire/reînnoire a polițelor de asigurare de viață (în cazul în care nu ați fost inclus în polița de grup a Băncii) și nu prezentați Băncii dovadă achitării primelor de asigurare aferente cu cel puțîn 3 zile înainte de expirarea acestora, Banca are dreptul să declare creditul scadent aniticipat.

Evaluarea bunului adus în garanție de către un evaluator autorizat, conform reglementărilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind creditele oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

La evaluarea unui bun imobil sunt utilizate standardele de evaluare obligatorii adoptate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

1) Consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/ remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator.

2) În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puțin 15 evaluatori și orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

3) În situația menționată la alin. (2), evaluarea se realizează în baza unui contract de prestare servicii de evaluare încheiat cu consumatorul.

4) În cazul în care creditorii solicită un raport standard de evaluare, aceștia comunică evaluatorului ales de consumator formatul standard, fără întârziere nejustificată.

Ca urmare a verificarii garantiei si a informațiilor din raportul de evaluare Banca poate solicita consumatorului prezentarea unei expertize MLPAT, care sa contina clarificări despre situația structurii de rezistență. Este obligatorie prezentarea unei astfel de expertize, în cazul imobilelor cu anul construcției mai vechi de 1960. Costul unei astfel de expertize este suportat integral de catre consumatori.

Deschiderea unui cont curent in moneda creditului și menținerea acestuia pe toata durata creditului. În acest cont se pune la dispoziție suma creditului și se fac rambursarile ratelor lunare aferente creditului. Nu se percepe niciun cost pentru deschiderea și administrarea acestui cont.

Constituirea si mentinerea garanțiilor în favoarea creditorului pe toata durata creditului.

Vă atragem atenția că, dacă aceste obligații nu sunt îndeplinite, condițiile de împrumut descrise în prezentul document (inclusiv rata dobânzii) pot fi modificate.

Consecințe în caz de neplată

Neplata ratei de credit, a dobânzii lunare scadente, a oricărui cost, precum și întârzierea la plată conduc la:
Majorarea sumelor datorate creditorului prin acumularea de dobânzi penalizatoare. Dobânda penalizatoare se calculează pe bază de procent fix în valoare de 3 puncte procentuale care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplică la principalul restant. În toate cazurile, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu va depăși principalul restant. În cazul în care dumneavoastră sau soțul/soția va aflați în una din următoarele situații: șomaj, reducere drastică a salariului (o reducere de cel puțîn 15% din valoarea acestuia) sau deces, dobânda penalizatoarea nu va depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii curente. În acest mod, veți depune la creditor o cerere scrisă însoțită de documente care să ateste situația în care vă aflați. Această dobânda va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni. Aveți obligația de a notifica creditorul de îndată, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice, cu privire la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor.

Declararea scadenței anticipate și începerea procedurii de executare silită. Banca poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive de restanță la plata ratelor. După o perioada de 3 luni de la declararea scadenței anticipate, Banca poate declanșa procedura de executare silită. La solicitarea expresă a dumneavoastră, Banca poate reduce această perioada. Înainte de declararea scadenței anticipate sau înainte de începerea procedurii de executare silită, puteți solicită Băncii vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către dumneavoastră. Banca acordă acest drept pe o perioada de cel puțîn 6 luni, putând declanșa executarea silită la expirarea acestui termen.

Raportarea debitelor restante la Biroul de Credite S.A. – începând cu a 31-a zi de întârziere la plată.

Raportarea debitelor restante la Centralei Riscurilor de Credit și alte structuri asemănătoare – Banca va raporta lunar existența debitelor restante înregistrate la sfârșitului lunii calendaristice, în luna imediat următoare. Aceste raportări se vor efectua prin respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Avertizare privind riscurile contractării creditului

Exemple de calcul

Valoarea total plătibilă este: 461.118,89 Lei

Valoarea total plătibilă este: 455.453,87 Lei

Ipoteze considerate în calcul DAE

Această DAE este calculată utilizând următoarele ipoteze:

Costuri care nu sunt incluse în DAE

Următoarele costuri nu sunt cunoscute de creditor și, în consecință, nu sunt incluse în DAE:

Costuri suplimentare

Consumatorul va suporta pe cheltuiala sa proprie, atunci când nu s-a convenit altfel, costul contractelor de asigurare aferente bunurilor aduse în garanție, costurile legate de autentificarea /înscrierea în Cartea Funciară a contractului de ipotecă, respectiv onorariu notar, inclusiv taxele și impozitele aferente, precum şi costul formalităţilor de radiere a garanţiilor constituite în baza prezentului Contract, stabilite de autorităţile și entitățile competente, inclusiv onorariul notarului public pentru autentificarea acordului Băncii de eliberare a garanțiilor.

Scopul / Destinația creditului

Garantarea creditului

Perioada de creditare

Rata dobânzii

Dobânda se plăteşte lunar, odată cu principalul, prin rata de credit calculată. Plăţile se efectuează din contul de disponibilităţi al Împrumutatului deschis la Bancă.

Metoda de rambursare

Rambursarea anticipată

Condiții pentru obținerea creditului

Pentru a beneficia de condițiile de împrumut descrise în prezentul document, până la momentul utilizării creditului, trebuie să îndepliniti următoarele obligații:

Încheierea și menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare obligatorie PAD, cesionarea/ipotecarea creanţelor aferente contractelor de asigurare în favoarea băncii şi notificarea cesiunii societăţilor de asigurare sau prezentarea acceptării de către acestea a cesiunii. Costul acestei polițe de asigurare obligatorie PAD este 20 EUR pe an și a fost inclusă în calculul DAE;

Încheierea și menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unei polițe de asigurare facultativă, cesionarea/ipotecarea creanţelor aferente contractelor de asigurare în favoarea băncii şi notificarea cesiunii societăţilor de asigurare sau prezentarea acceptării de către acestea a cesiunii; Polița de asigurare facultativă se va încheia în valută creditului pentru o valoare egală cu valoarea evaluată a imobilului adus în garanție, și va acoperi cel puțin următoarele riscuri: incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor și a vehiculelor spațiale, lovirea de către vehiculele rutiere, fenomene atmosferice (furtună, uragan, vijelie, tornadă, inclusiv grindină), greutatea stratului de zăpadă, undă sonică, emanații de fum, gaz vapori, cutremur, inundații și aluviuni, ploaie torențială, prăbușirea, alunecarea sau surparea terenului, cheltuieli cu intervenția pompierilor, cheltuieli pentru demolare, evacuare și transport, cheltuieli de reproiectare;

În cazul în care polița de asigurare facultativă este încheiată cu asigurătorul Alliantz, costul cu prima de asigurare anuală este de 0.079% aplicat la valoarea evaluată a imobilului și a fost inclus în calculul DAE; În cazul în care polița de asigurare facultativă este încheiată la alt asigurător, costul cu prima de asigurare nu este cunoscut de banca și nu a fost inclus în calculul DAE;

Includerea în asigurarea de viaţă de grup a băncii, sau în cazul în care nu sunteți eligibil, încheierea și menținerea până la sfârșitul contractului de credit a unui contract de asigurare de viaţa cu o societate de asigurare care funcționează conform normelor legale în materie și cesionarea/ipotecarea în favoarea băncii a creanţelor aferente poliței de asigurare şi notificarea cesiunii societăţilor de asigurări;

Polița de asigurare de viață se va încheia în valută creditului și trebuie să acopere: riscul de deces din orice cauză și invaliditate permanentă totală și parțială din orice cauză. În cazul în care sunt sunteți inclus în polița de viață de grup a Băncii, nu există niciun cost pe care trebuie să-l achitați. În cazul în care nu sunteți inclus în polița de grup a Băncii, costul de asigurare nu este cunoscut de Banca și nu a fost inclus în calculul DAE;

Polițele de asigurare menționate mai sus vor fi încredințate Băncii în original, prin intermediul oricărei agenții teritoriale, împreună cu dovada achitării primei/primelor de asigurare aferente respectivelor polițe cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea acestora.

Vă atragem atenția asupra eventualelor consecințe ale anulării într-un stadiu ulterior a oricăruia dintre serviciile accesorii aferente împrumutului:

În cazul în care, pe parcursul derulării relației de creditare, nu vă respectați obligația de prelungire/reînnoire a polițelor de asigurare imobil și nu prezentați Băncii dovadă achitării primei/primelor de asigurare aferente respectivelor polițe cu cel puțîn 3 zile înainte de expirarea acestora, Banca are dreptul să aleagă asigurătorul și să încheie în numele şi pe seama dumneavoastră polițe de asigurare a imobilului cu care se garantează creditul pe o perioada de cel mult un an, costurile fiind suportate de dumneavoastră. Banca va încheia polița/polițele de asigurare numai după notificarea prealabilă cu privire la: obligația de prelungire/reînnoire a poliței/polițelor de asigurare, dreptul Băncii de a încheia polița/polițele de asigurare în numele și pe costul dumneavoastră, condițiile poliței de asigurare ce urmează a fi încheiate.

În cazul în care, pe parcursul derulării relației de creditare, nu va respectați obligația de prelungire/reînnoire a polițelor de asigurare de viață (în cazul în care nu ați fost inclus în polița de grup a Băncii) și nu prezentați Băncii dovadă achitării primelor de asigurare aferente cu cel puțîn 3 zile înainte de expirarea acestora, Banca are dreptul să declare creditul scadent aniticipat.

Evaluarea bunului adus în garanție de către un evaluator autorizat, conform reglementărilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind creditele oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

La evaluarea unui bun imobil sunt utilizate standardele de evaluare obligatorii adoptate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

1) Consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/ remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator.

2) În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puțin 15 evaluatori și orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

3) În situația menționată la alin. (2), evaluarea se realizează în baza unui contract de prestare servicii de evaluare încheiat cu consumatorul.

4) În cazul în care creditorii solicită un raport standard de evaluare, aceștia comunică evaluatorului ales de consumator formatul standard, fără întârziere nejustificată.

Ca urmare a verificarii garantiei si a informațiilor din raportul de evaluare Banca poate solicita consumatorului prezentarea unei expertize MLPAT, care sa contina clarificări despre situația structurii de rezistență. Este obligatorie prezentarea unei astfel de expertize, în cazul imobilelor cu anul construcției mai vechi de 1960. Costul unei astfel de expertize este suportat integral de catre consumatori.

Deschiderea unui cont curent in moneda creditului și menținerea acestuia pe toata durata creditului. În acest cont se pune la dispoziție suma creditului și se fac rambursarile ratelor lunare aferente creditului. Nu se percepe niciun cost pentru deschiderea și administrarea acestui cont.

Constituirea si mentinerea garanțiilor în favoarea creditorului pe toata durata creditului.

Vă atragem atenția că, dacă aceste obligații nu sunt îndeplinite, condițiile de împrumut descrise în prezentul document (inclusiv rata dobânzii) pot fi modificate.

Consecințe în caz de neplată

Neplata ratei de credit, a dobânzii lunare scadente, a oricărui cost, precum și întârzierea la plată conduc la:

Majorarea sumelor datorate creditorului prin acumularea de dobânzi penalizatoare. Dobânda penalizatoare se calculează pe bază de procent fix în valoare de 3 puncte procentuale care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplică la principalul restant. În toate cazurile, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu va depăși principalul restant. În cazul în care dumneavoastră sau soțul/soția va aflați în una din următoarele situații: șomaj, reducere drastică a salariului (o reducere de cel puțîn 15% din valoarea acestuia) sau deces, dobânda penalizatoarea nu va depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii curente. În acest mod, veți depune la creditor o cerere scrisă însoțită de documente care să ateste situația în care vă aflați. Această dobânda va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni. Aveți obligația de a notifica creditorul de îndată, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice, cu privire la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor.

Declararea scadenței anticipate și începerea procedurii de executare silită. Banca poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive de restanță la plata ratelor. După o perioada de 3 luni de la declararea scadenței anticipate, Banca poate declanșa procedura de executare silită. La solicitarea expresă a dumneavoastră, Banca poate reduce această perioada. Înainte de declararea scadenței anticipate sau înainte de începerea procedurii de executare silită, puteți solicită Băncii vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către dumneavoastră. Banca acordă acest drept pe o perioada de cel puțîn 6 luni, putând declanșa executarea silită la expirarea acestui termen.

Raportarea debitelor restante la Biroul de Credite S.A. – începând cu a 31-a zi de întârziere la plată.

Raportarea debitelor restante la Centralei Riscurilor de Credit și alte structuri asemănătoare – Banca va raporta lunar existența debitelor restante înregistrate la sfârșitului lunii calendaristice, în luna imediat următoare. Aceste raportări se vor efectua prin respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Avertizare privind riscurile contractării creditului

Exemple de calcul

Valoarea total plătibilă este: 813.622,61 Lei

Valoarea total plătibilă este: 719.362,40 Lei

Ipoteze considerate în calcul DAE

Această DAE este calculată utilizând următoarele ipoteze:

Costuri care nu sunt incluse în DAE

Următoarele costuri nu sunt cunoscute de creditor și, în consecință, nu sunt incluse în DAE:

Costuri suplimentare

Consumatorul va suporta pe cheltuiala sa proprie, atunci când nu s-a convenit altfel, costul contractelor de asigurare aferente bunurilor aduse în garanție, costurile legate de autentificarea /înscrierea în Cartea Funciară a contractului de ipotecă, respectiv onorariu notar, inclusiv taxele și impozitele aferente, precum şi costul formalităţilor de radiere a garanţiilor constituite în baza prezentului Contract, stabilite de autorităţile și entitățile competente, inclusiv onorariul notarului public pentru autentificarea acordului Băncii de eliberare a garanțiilor.

LTV și Avans minim acceptat – credite în RON